Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Designbyster

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van Designbyster.

 

 1. Algemeen

1.1. Opdrachtnemer: Designbyster

1.2. Opdrachtgever: (rechts)persoon die bij opdrachtnemer een product of dienst afneemt heeft afgesloten.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Totstandkoming van de opdracht en prijzen

2.1. Offerte of duidelijk schriftelijk akkoord

2.1.1. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld of via mail schriftelijk afgesproken dat de opdracht wordt geaccepteerd waarin de opdracht helder wordt omschreven. Als van toepassing zal het bedrag voor de opdracht zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

2.1.2 Alle genoemde prijzen in door de opdrachtnemer gebruikte uitingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. In euro’s vermeld. (BTW 21% op de diensten)

2.1.3. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en prijs dient de opdrachtgever dit schriftelijk of via e-mail te vermelden aan Designbyster.

2.1.4. Bij een akkoord op de offerte verklaart de opdrachtgever ook akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Dit akkoord met de algemene voorwaarden geldt ook bij het invullen van de vragenlijst op de website.

2.1.5. Als in de offerte voorwaarden worden opgenomen die conflicteren met de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de offerte leidend.

2.1.6. De opdrachtnemer stelt offertes samen op basis van inschatting van het benodigd aantal uren en additionele te maken kosten. Het kan zijn dat de opdrachtgever tijdens het project extra wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen. In dit geval zullen de te maken extra uren volgens een vast uurtarief in rekening worden gebracht. Wanneer een opdracht zodanig verandert dat het in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen zal u vanuit Designbyster worden ingelicht.

2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht een opdracht te weigeren of annuleren zonder nadere uitleg en schadeplichting.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

3.1. Aanleveren

3.1.1. De opdrachtgever moet de benodigde input opsturen naar Designbyster. Deze input zoals bestanden/foto’s/informatie dient tijdig middels WeTransfer of e-mail te worden verzonden. In het geval dit niet gebeurt behoudt de opdrachtnemer zich het recht de opdracht te annuleren en/of de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

3.1.2. Benodigde elementen dienen te worden aangeleverd in een schaalbaar bestandsformaat (bijvoorbeeld .eps, .ai of .pdf). In het geval er geen schaalbaar logo wordt aangeleverd zullen er voor het ontwikkelen van een schaalbaar logo extra kosten in rekening worden gebracht.

3.1.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Dit moet tijdig opgestuurd worden naar Designbyster. Het eventuele termijn waarbinnen Designbyster de diensten dient uit te voeren gaat niet eerder in dan nadat alle gevraagde en benodigde gegeven door Designbyster zijn ontvangen.

3.1.4 De opdrachtgever is verplicht toegang te geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die nodig zijn voor het leveren van de diensten.

3.1.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Designbyster het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.1.6 Indien de opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Designbyster bepaalde (extra maatregelen) zal moeten treffen om aan de afgesproken verplichtingen te kunnen voldoen. Zal de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld door de opdrachtnemer. Alle redelijke kosten die daarbij worden gemaakt, kunnen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

3.1.7 De opdrachtgever is verplicht om toestemming en/of een vergunning te hebben voor het gebruik dat hij aan de diensten en producten van Designbyster geeft.

 

3.2. Werkwijze

Het introductiegesprek en vragenlijst op mijn website is bedoeld om de grafische producten zo goed mogelijk te vormen rondom de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Om dit te garanderen krijgt u bij Designbyster in de vorm van service de mogelijkheid op twee bewerkingsrondes op elk ontwerp waarin eventuele details kunnen worden aangepast. Dit geldt niet als er schriftelijk op basis van de opdracht andere informatie is verleend of afspraken zijn gemaakt door Designbyster.

 

3.3. Opleveren

3.3.1. Opdrachtnemer levert projecten op middels het verzenden van de grafische ontwerpen via WeTransfer of via e-mail.

3.3.2 Opdrachtnemer streeft er naar om het eindproduct zo spoedig mogelijk op te leveren. Voorafgaand aan de opdracht zal door opdrachtnemer een indicatie worden gegeven hoe lang zij nodig denkt te hebben met het project.

3.3.3 Vermelde deadlines en opleverdatums door Designbyster zijn een inschatting en zullen niet gelden als definitieve levertijden.

 

3.4. Wijzigen van opdracht

3.4. Indien de opdrachtgever een opdracht wil wijzigen dan dient deze dat tijdig te communiceren middels een mail of via een app- of telefoongesprek. Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Hier zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van op de hoogte brengen.

3.5. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,21 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur zal een vergoeding conform het uurtarief van de opdracht in rekening worden gebracht.

3.6 De opdrachtgever heeft het recht om het volledige ontwerp eenmaal af te keuren. Dit met voldoende onderbouwing. Hierop zal Designbyster zich inspannen om het gewenste resultaat te behalen. Indien opdrachtgever wederom het volledige ontwerp afkeurt dan zijn de partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de gewerkte uren van Designbyster te vergoeden, conform het dan geldende uurtarief.

 

3.6. Rechten elementen

3.6.1. Opdrachtnemer maakt in zijn grafisch werk soms gebruik van (betaalde) rechtenvrije elementen zoals lettertypes, illustraties of foto’s. De kosten hiervan worden in speciale gevallen doorberekend bij het opstellen van de offerte. Tarieven van de elementen en of lettertypes zijn afhankelijk van de verkoper van deze rechten.

 

3.7. Op locatie

3.7.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving als er op locatie wordt gewerkt voor de opdrachtnemer. Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder exploitatieverlies, voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.

3.7.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van de opdrachtnemer voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.

 

3.8. Annulering

3.8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (gemaakte uren, benodigde elementen) te vergoeden.

 

 1. Contactpersoon

Communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via één contactpersoon. Dit onder andere om misverstanden te voorkomen.

 

 1. Betaling

5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.

5.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.

5.3 Bij overeenkomsten welke een waarde van minder dan  € 1.000,00 ex BTW vertegenwoordigen en waarbij opdrachtnemer geen materieel of kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 1/3 van het totaalbedrag van de opdracht.

5.3. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 1.000,00 ex BTW vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij opdrachtnemer bij derden materieel moet huren of anderszins kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 2/3 van het totaalbedrag van de opdracht.

5.4 Designbyster is steeds gerechtigd, alvorens de overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat de opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

5.5 Indien er op verzoek van de opdrachtgever wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit de opdrachtgever op geen enkele wijze van de plichten die op haar rusten. De opdrachtgever blijft hoofdelijk verbonden voor de nakoming van haar verplichtingen.

5.6 Bij bestellingen van illustraties gaat het om een specifieke stijl / kunst van de artiest. Het is hierdoor niet mogelijk om geld terug te krijgen nadat de creatie gemaakt is.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De opdrachtgever is eigenaar van het in de offerte omschreven product vanaf het moment dat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.

6.2. ‘Eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Deze blijven te allen tijde in handen van de opdrachtnemer. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘copyright’.

6.3 Het gebruik van previews alleen in overleg en met mijn naam vermeld anders is dit verboden en valt onder het auteursrecht. Echter mogen bestanden ook niet doorgestuurd worden naar derden in het proces van het voltooien van het grafisch werk.

6.4 Bij een akkoord stemt u er mee in dat het gemaakte materiaal ook ter promotie van Designbyster mag worden gebruikt.

 

 1. Werkbestanden

7.1. Tenzij anders besproken – en overeengekomen in de offerte – worden de werkbestanden en lettertypes niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt alle bestanden die diegene nodig heeft van het eindproduct.

7.2. De opdrachtnemer bewaart werkbestanden standaard voor een periode van 365 dagen. Indien een opdrachtgever wenst dat al het volledige materiaal voor een langere periode beschikbaar blijft dan dient deze dit tijdig kenbaar te maken. In dat geval kunnen wij het materiaal bewaren tegen een vergoeding.

7.3 Designbyster heeft het recht om haar werkbestanden technische bescherming en of te beveiligen. Voor de opdrachtgever is het niet toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien ervoor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

7.4 Schade aan werkbestanden of andere producten van Designbyster is niet toegestaan door de opdrachtgever. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de extra gewerkte uren voor het oplossen van deze schade van Designbyster te vergoeden, conform het dan geldende uurtarief. Dit geldt ook voor schade uit ondeskundigheid en onwetendheid.

 

 1. Copyright

8.1. Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ontwikkelde materialen.

8.2. De opdrachtgever garandeert dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan de licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden.

8.3. Bij inbreuk op het auteursrecht zal een gebruikelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal:

 1. a) in het geval er geen naamsvermelding bij het gebruik is toegevoegd met een bedrag gelijk aan degegeven gebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.
 2. b) in het geval er geen toestemming is gevraagd met een bedrag gelijk aan de gegevengebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.

8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam in het geleverde product te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan de grafische producten te gebruiken voor de oplevering en mag het geleverde product niet worden vermeld als zelfgemaakt en/of doorverkocht worden op een manier dat niet schriftelijk is afgesproken.

 

 1. Portretrecht

9.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, haar website en social media kanalen.

9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

9.3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten/illustratief portret dient vooraf schriftelijk te worden gecommuniceerd met opdrachtnemer.

9.4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het organiseren van het portretrecht. Het vermelden dat grafisch werk/illustratief werk met bepaalde personen niet gedeeld mag worden aan Designbyster is noodzakelijk. Dit door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, te zorgen voor (schriftelijke) toestemming van (de ouders/voogd van) de geportretteerde. Dit moet voor de oplevering en voltooiing van het project aangegeven worden aan Designbyster.

 

 1. Overmacht en ziekte

10.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

10.2 Designbyster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.3. Bij ziekte heeft de opdrachtnemer het recht om de deadline op te schuiven en de extra tijd die er nodig is te gebruiken. De opdrachtgever kan bij ziekte geen schadevergoeding eisen.

10.4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het voltooien van de opdracht. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen. De opdrachtnemer heeft het recht om de deadline op te schuiven tot dat zij tot de gelegenheid is om de opdracht te voltooien met de juiste apparatuur.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Elke aansprakelijkheid Designbyster, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere

(indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is

uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Designbyster, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de

door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is

Designbyster niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de

opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Designbyster geen beroep toekomt op het in de                    vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Designbyster zich te allen tijde tot

de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de                                                   aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Designbyster een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.1.2 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Designbyster nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Designbyster of door zelfgenomen foto’s evt. via Designbyster.

11.4 Designbyster is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

11.5. De door Designbyster ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de opdrachtgever.

 

 

 1. Toepasselijk recht

12.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.